Thiết bị định vị GPS hợp chuẩn S400E Chip 4G

1.490.000 

» Phù hợp cho xe kinh doanh vận tải, làm phù hiệu

» Hợp chuẩn QCVN31: 2014/BGTVT

» Miễn phí lắp đặt

» Gia hạn từ năm thứ 2: 960.000 đ / năm

Thiết bị định vị GPS hợp chuẩn S400E Chip 4G

1.490.000